FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Bruk av IKT i helsetjenesten
skrevet av: Ellen K Christiansen 16.06.08

Riksrevisjonen har nylig sett på bruken av informasjons-og kommunikasjonsteknologi (IKT) i helsevesenet. Konklusjonen er at disse ressursene blir alt for dårlig utnyttet. Det er innført elektronisk pasientjournal i alle helseforetakene så nær som ett, men bruken av papir er fortsatt utbredt, både innenfor sykehusene og i kommunikasjonen mellom sykehusene og f.eks. fastlegene.

Bruken av IKT blir sett på som viktig for å bedre samhandlingen og ressursutnyttelsen i helsevesenet. Det er derfor viktig at slike løsninger benyttes. I sykehusene brukes fortsatt papir i stor grad, også til oppgaver som mer effektivt kunne vært løst ved bruk av IKT-løsninger. 

Bruken av IKT er hittil ikke blitt det verktøyet det kunne og skulle vært i samhandlingen. For eksempel sendes fortsatt halvparten av epikrisene (utskrivningsrapporter) fra sykehusene på papir. Bare åtte prosent av henvisningene fra fastlege til sykehus sendes elektronisk.  I den grad dokumentene sendes både elektronisk og på papir, er det nødvendig å opprettholde doble rutiner, noe som gjør at systemet ikke blir særlig effektivt.  Som mulige årsaker påpekes  i tillegg til for dårlig oppfølging fra ledelsens side at  de elektroniske pasientjournalsystemene er for dårlige, viktige standarder er ikke tatt i bruk og at  ikke alle fastleger er koblet til  Norsk helsenett. 

Det er også pekt på at det er behov for overordnet styring og koordinering fra sentralt hold.

Lenke til rapporten og sammendrag finnes her.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS