FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Brukererfaringer med elektronisk kommunikasjon
skrevet av: Ellen K Christiansen 23.02.06
Roger Riise, som er representant for Synshemmede akademikernes forening SAF, har sagt seg villig til å fortelle litt om de erfaringer de har med elektronisk kommunikasjon fra tidlig 90-tall:

"Synshemmede akademikeres forening, SAF, er en landsdekkende organisasjon. Foreningen er liten med et medlemstall som har variert mellom 120 og 160 de siste årene. Til tross for størrelsen har SAF markert seg med sine mange høringsuttalelser om stortingsmeldinger og offentlige utredninger på området høyere utdanning og arbeid. Hensikten har vært å påvirke slik at meldingene/utredningene også skulle favne mennesker med funksjonsnedsettelse. Dessuten har foreningen bidratt for å gjøre de øvrige organisasjonene for funksjonshemmede bevisst på dette feltet.

Allerede i 1993 tok SAF i bruk e-post lister som et strategisk verktøy i sitt politiske arbeide. Bruk av elektronisk kommunikasjon har bidratt til å holde medlemmene, som pga. sin synshemming også er informasjonshemmet, oppdatert på problemfeltet samt foreningens innsats. Via e-post listene har medlemmene kunnet bidra med dugnadsarbeide selv om de geografisk har vært spredt over det ganske land. Før det ble vanlig med tilgang på det meste via www, bidro styret og enkeltmedlemmer til å få tak i og distribuere elektroniske utgaver av sentrale dokumenter via e-post listen. Dette arbeidet har fortsatt fram til i dag.

E-post listen har også vært brukt som debattorgan siden starten. Dette har bidratt til høy bevisstgjøring av medlemmene. Arbeidsmetoden har også bidratt til kvalitetssikring av det utadrettede arbeidet ved at uttalelser, notater og avisartikler ofte er blitt testet mot e-postlisten før de ble sluppet.

Flere ganger har høringsuttalelser blitt utarbeidet som teamarbeide der kapitlene er blitt fordelt mellom de av listemedlemmene som har sagt seg villig til en innsats. Utkastene har deretter blitt testet mot listen før notatet ble sydd sammen. SAF's høringsuttalelser til "Velferdsmeldingen", "Frihet med ansvar (Mjøs-innstillingen)" med flere er eksempler på denne arbeidsformen.

Foreningen har i dag to e-postlister, saf-org og saf. Den første er bare for medlemmer mens den andre er åpen for interesserte.

Synshemmedes Akademikeres Forening

http://www.saf-org.no/"

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS