FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Artikkelen kan fortsatt inneholde aktuelt stoff. Lenker sjekket 24.07.2014.
Å handle helse
skrevet av: Håkon Styri 08.11.01

Denne artikkelen handler om kjøp og salg av helsetjenester og -produkter på Internett, og den er skrevet som en veiledning for deg som kjøper.
 

Hva er e-handel?

E-handel, eller elektronisk handel er et begrep som dekker alle former for kommersielle transaksjoner og forretningsvirksomhet over elektroniske nett. Dette omfatter reklame og markedsføring, publisering av vare- og tjenestekataloger, avtaleinngåelse og betalingsformidling, og i enkelte tilfeller kan selve tjenesten også leveres over et telekommunikasjonsnett.

Innenfor helsesektoren vil e-handel omfatte informasjonstjenster som distribusjon av tidsskrifter, reklame for legemiddel og behandling, bestilling av legemiddel og helsetjenester. Det kan også omfatte i det minste deler av selve helsetjenesten, f.eks. at det stilles diagnose under en nettbasert konsultasjon.

E-handel omfatter som regel at det betales for en tjeneste eller vare, men denne problemstillingen er ikke relatert til helsetjenester og -produkter. Tips om betaling er derfor samlet på en egen side. Internett er internasjonalt og bestiller man varer fra andre land må de gjennom norsk tollbehandling før de kommer fram til mottageren. Dersom man er i tvil om en vare kan innføres til Norge, eller om det kreves noen form for lisens eller tillatelse for å innføre varen bør man kontakte tolldistriktet der man bor før varen bestilles. Oversikt over landets tolldistrikt finner du hos Tollvesenet.

E-handel innen helsesektoren

I Norge har vi en rekke lover og forskrifter som regulerer virksomhet innen helsesektoren, Lovverket krever at en rekke grupper helsepersonell må ha offentlig autorisasjon eller lisens. Både markedsføring og omsetning av legemidler er strengt regulert. I utgangspunktet vil kjøp og salg av helsetjenester og -produkter på det norske markedet være underlagt disse reglene. Dersom en virksomhet i utlandet tilbyr denne typen tjenester rettet mot det norske markedet vil de samme regler gjelde, men det kan være vanskelig å kontrollere slik virksomhet. Et eksempel er markedsføring av legemidler sendt som e-post.

Det kan forekomme tilbud fra utenlandske virksomheter som tilbyr helsetjenester som leveres over nettet. Slik virksomhet er vanskelig for norske myndigheter å kontrollere. Det oppfordres til aktsomhet dersom man ønsker å benytte andre helsetjenester enn de som formidles av offentlig godkjente virksomheter i Norge. Å drive virksomheter som legekontor og medisinutsalg i Norge krever slik godkjenning, uansett om virksomheten drives fra fra et tradisjonelt kontor eller som en elektronisk tjeneste.

Når du kjøper helseprodukter og -tjenester går det i mange tilfeller svært sensitive personopplysninger såvel fra bruker til tjenesteleverandør som den andre veien. Norske myndigheter krever at slik informasjon behandles på en forsvarlig måte. Vær oppmerksom på hva slags informasjon du lagrer den på din egen datamaskin. Dette gjelder i særlig stor grad dersom du deler datamaskinen med andre. Maskiner med f.eks. forbrukerversjoner av Microsoft Windows gir i utgangspunktet ingen muligheter for å beskytte informasjon du lagrer mot innsyn fra andre som bruker samme maskin. Sett deg godt inn i informasjonen om datasikkerhet.

Når du har surfet på nettet bør du huske på at de fleste nettlesere ofte lagrer informasjon som om man har lest adressen til alle sider man har besøkt. Dersom andre bruker maskinen og du ikke ønsker at de skal ha mulighet til å se hva du har lest må du huske på å slette denne informasjonen etter at du har brukt maskinen. Dette gjør du ved å slette midlertidige filer fra din nettleser. Alle nettlesere har menyvalg som gjør dette mulig.

Ved kjøp av helseprodukter fra utlandet må du være oppmerksom på at du sender informasjon ut av landet. Dersom dette er sensitive personopplysninger bør du gjøre deg kjent med hvilke regler som gjelder for personvern i det landet selgeren har sin virksomhet. Innenfor EU og EØS-området som Norge er en del av er disse reglene harmonisert, det vil si at de er relativt like. I andre land kan det være store forskjeller fra de reglene som gjelder i Norge.

Innførsel av legemidler til personlig bruk

Med personlig bruk av legemiddel menes en persons medisinske bruk av et legemiddel til seg selv. Som en følge av EØS-avtalen er det gitt en begrenset anledning til å innføre legemidler til personlig bruk fra EØS-land. Når dette skrives er reglene som gjelder gitt i rundskriv IK-2460 fra Statens helsetilsyn. Det understrekes at den som innfører legemidler må kunne dokumentere overfor tollvesenet at legemidlene er innkjøpt på lovlig måte. Her viser lovlig til lovverket som gjelder i landet legemidlene er kjøpt. Det er ikke anledning til å innføre narkotika eller dopingmidler.

Dette medfører en mulighet for at man kan lovlig kan kjøpe og innføre legemidler fra andre land. Man bør i slike tilfeller forsikre seg om at man kan tilfredsstille de formelle krav til dokumentasjon for innførsel og at legemiddelet er innenfor den gruppen som kan innføres. Det anbefales å forhøre seg med Tollvesenet om slik innførsel. De vil i noen tilfeller henvise til Statens legemiddelverk som fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler.

For norske statsborgere som er bosatt i andre land innen EØS-området kan det være nyttig å vite at tilsvarende regler for innførsel av legemidler til personlig bruk gjelder også i disse landene. For disse brukerne betyr e-handel av helsetjenester og -produkter en mulighet til å forholde seg til legemidler og andre helseprodukter som man er kjent med fra før. Det gir også en mulighet til å stille spørsmål og beskrive sine problemer på norsk for dem som oppholder seg i andre land. Det må understrekes at det er nødvendig å sette seg inn i tollbestemmelsene for det landet man oppholder seg før man importerer legemidler fra Norge.

Informasjonstjenester

Informasjonstjenester vil som regel bety tidsskrift eller lignende. Dette kommer inn under begrepet e-handel dersom man betaler for tjenesten. Dette vil som regel være en elektronisk versjon av den typen helserelaterte tidsskrift som distribueres som trykksaker på papir.

Markedsføring av legemidler er strengt regulert. Brukere bør være oppmerksom på at det finnes informasjonstjenester som er rettet mot helsepersonell og som kan inneholde markedsføring som det er ulovlig å rette mot allmenheten. Norske nettsted med slik informasjon vil i noen tilfeller være beskyttet med passord, men enkelte har kun en advarsel og ingen adgangskontroll ut over denne advarselen.

Mange norske brukere opplever også å få reklame for helsetjenester og -produkter fra utlandet i form av e-post. Det er vanskelig å stoppe slik reklame, selv om det som regel er ulovlig. Legg også merke til at enkelte som sender ut denne typen reklame forfalsker avsenderadressen for e-posten slik at den ser ut som den kommer fra en norsk avsender.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS