www2.helse-vett.no

Godt nytt år med ny plan for elektronisk samarbeid i helse-og sosialsektoren!
skrevet av: Ellen K Christiansen 19.01.04
Aldri inn i varmenHelt i begynnelsen av det nye året har Sosial-og helsedirektoratet sendt ut  en ny handlingplan for elektronisk samarbeid i helse-og sosialsektoren på høring. 

Høringsfrist er 13. februar. Etter at planen er bearbeidet, vil den bli presentert på en konferanse på Hell, 10.-11. mars 2004.

Hensikten med planen er å utvikle og levere gode helse-og sosialtjenester. Planen forutsetter aktiv medvirkning fra bukere og pasienter/klienter, og det er fokusert på valgfrihet og opplevd kvalitet. Det er pekt på at medvirkning forutsetter godt informerte brukere, tilgjengelige tjenester og tilrettelegging for egen behandling og pleie  når det er ønskelig.

Et særlig interessant trekk ved planen er at den tar sitt utgangspunkt i et såkalt utvidet pasientforløp. Det vil si at forløpet også anses å omfatte egenomsorg før kontakt med helsevesenet etableres, og eventuelle pleie-og omsorgstjenester i etterkant av den medisinske behandling. Dette skaper helt spesielle utfordinger, og er med på å skape et enda større behov for samordning og kontinuitet i tilbud som ytes av ulike sektorer og på tvers av ulike forvaltningsnivåer.

Det er valgt ut to hovedsatsningsområder for perioden 2004-2007: "Styrket grunnlag for elektronisk samarbeid: god informasjonsflyt" og  "Utvidet elektronisk samarbeid: nye aktører og nye anvendelser.

Link til høringsutkastet finner du her

 

 

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.