www2.helse-vett.no

Nå skal det bli fortgang i det elektroniske samarbeidet i helsesektoren
skrevet av: Ellen K Christiansen 23.04.07
Dagens medisin"Dagens medisin" melder at Helse-og omsorgsdepartementet for tiden utarbeider en ny forskrift om elektronisk samarbeid i helsesektoren. Denne forskriften skal "tvinge" helseforetakene til  å ta i bruk elektroniske hjelpemidler. Det er kanskje også en lovendring på gang.

Utkast til ny forskrift vil bli sendt ut på høring før sommerferien og forventes å skulle trå i kraft fra 2008.

Det er også oppe til diskusjon hvorvidt det er behov for en endring av helsergisterloven § 13. Denne bestemmelsen er til hinder for at ansatte utenfor en virksomhet kan gis tilgang inn i andre virksomheters elektroniske journalsystemer. Det vil si at dersom ansatte ved ett sykehus trenger opplysninger om en innlagt pasient fra et annet sykehus, må disse opplysningene leveres ut på forespørsel. Bare ansatte ved den enkelte sykehus kan hente ut pasientopplysninger fra sykehusets journalsystem. Dette er for så vidt ikke noe nytt, men etableringen av elektroniske pasientjournalsystemer gjør det enklere å legge til rette for tilgang enn tideligere. Mange mener at dette er nødvendig for å sikre effektiv flyt og formidling av pasientopplysninger, mens andre mener at dette vil være en trussel for personvernet.

Hele artikkelen i Dagens medisin finner du her
ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.