FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Klippet fra "Dagens Medisin": Datatilsynet fornøyd med Trygdeetaten
skrevet av: Ellen K Christiansen 16.02.05
Datatilsynet har vært på tilsyn ved flere trygdekontor, og konkluderer med at trygdeetaten gjør mye for å ivareta innbyggernes personvern.
Av artikkelen, som det ikke er lagt ut lenke til, fremgår det at trygdeetaten har gode rutiner for behandling av personopplysninger, og at dette innen etaten blir ansett for å være en forutsetning for å ha tillit i befolkningen. Datatilsynet har sett på systemet i Rikstrygdeverket, to fylkestrygdekontorer og ved to kommunale trygdekontorer. Tilsynet har konsentrert seg om internkontrollsystemene og implementeringen av dette.

Noen forbeedringspotensialer er registrert: Bedre rutiner ved anmodning om innsyn i egne opplysninger,  nærmere vurdering av behovet for lagring av opplysninger om mistanke om trygdemisbruk som viser seg ubegrunnet og rutiner for sletting i slike tilfeller. Og sist, men (kanskje) ikke minst: Videreutvikling av rutinene slik at håndteringen av ev. avvik kan bli enda sikrere og bedre, generelt sett.

Datatilsynets vurdering finner du her

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS