FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

NOU 2005: 01 God forskning - bedre helse
skrevet av: Ellen K Christiansen 09.02.05
Utredning om lov om medisinsk og helsefaglig forskning
(helseforskningsloven), som involverer mennesker, humant biologisk
materiale og helseopplysninger, ble avgitt til helse-og omsorgsdepartementet 21.
desember 2004. Siden tidspunktet var så rett opp under jul, tror vi det kan
tenkes at dette har gått mange (andre enn oss) "hus forbi". Vi tillater oss
derfor å presentere nyheten her, selv om den tematisk ligger litt på siden
av hva vi ellers omtaler.  
Bakgrunnen for at dette arbeidet er satt i gang, er at dagens regelverk blir ansett å være unødvendig fragmenetert. Utvalget har identifisert ca. 25 lover som regulerer medisinsk og helsefaglig forskning. I tillegg kommer profesjonsnormer og et økende antall internasjonale konvensjoner og direktiver. Dette skaper uoversiktilige og vanskelig tilgjengelig regelverk.

Lovens formål er å fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning. "Medisinsk og helsefaglig forskning er i loven definert som "virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom". Dette omfatter også pilotstudier og utprøvende behandling. Forsvarlighetskravet skal også gjelde i forhold til utøvelse og organisering av medisinsk og helsefaglig forskning.

Lenke til NOU 2005: 01 finner du her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS