FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Helsenorge.no er blitt mye bedre

Det er gjort flere endringer på Helsenorge.no som har bidratt til at det er blitt et bedre nettsted. Den nye plattformen er mobilvennlig, har god søkefunksjon og legger til rette for å etablere gode, brukervennlige digitale tjenester i fremtiden.  


23.07.14
Pasientjournalloven er vedtatt samtidig med en ny helseregisterlov

Stortinget har vedtatt en ny pasientjournallov som skal legge til rette for at helsepersonell som yter helsehjelp, skal kunne få relevante og nødvendige opplysninger på en rask og effektiv måte, uavhengig av hvor pasienten har fått helsehjelp tidligere. Stortinget har også vedtatt en ny helseregisterlov som skal legge til rette for enklere og mer effektiv bruk av data til kvalitetsforbedring, forskning, statisitikk, helseanalyser, helseovervåkning, planlegging, styring og beredskap.


23.07.14 Read more...
Hvordan går jeg egentlig frem for å finne helseinformasjon på Internett?

Når du leter etter informasjon på Internett er det enkleste egentlig å søke på det du er interessert i. Det kan også være greit å undersøke om det er etablert pasientorganisasjoner på "ditt" område. De finner du her.

"helsenorge.no den offentlige helseportalen" inneholder omfattende informasjon om sykdom og behandling.


23.07.14 Read more...
Kronisk syke rehabiliteres på nett

"forskning.no" kan berette at kolspasienter og hjertesyke kan bli bedre med trening, noe som krever motivasjon. Oppfølging via nett eller sms kan være til hjelp. Det er en kjennsgjerning at mennesker med langvarig eller kronisk sykdom en stor del av tiden må håndtere sin helse selv. Du finner mer om dette her.


19.03.14
Snapchat gir falsk trygghet

Mange tror at bildene som sendes via snapchat blir borte og ikke kan gjenfinnes av noen. Dette er dessverre ikke riktig. Det er tvert imot lett å finne slettede snaps. En enkel app er alt man trenger.


13.03.13 Les mer
Nå kommer kjernejournalen!

Stortinget vedtok den 22. juli 2012 en ny bestemmelse i helseregisterloven § 6d som åpner for at alle borgere får en såkalt "kjernejournal". Denne skal være tilgjengelig i alle situasjoner og på alle steder i Norge der det ytes helsehjelp når det er nødvendig og relevant. Nå er "Forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal" sendt ut på høring!


14.02.13 Les mer
dubestemmer.no

Målsettingen med dubestemmer.no er å øke ungdoms kunnskap om personvern og gjøre dem mer bevisste på hva det innebærer å bruke digitale medier som internett og mobiltelefon.


30.08.12 Les mer
Synes du det er vanskelig å vurdere kvaliteten av helseinformasjon på Internett?

I så fall er du i godt selskap. Men fortvil ikke! Det er hjelp å få. Nettstedet Sunn Skepsis er opprettet for å gi deg hjelp til å skille mellom mer og mindre troverdige kilder til forskningsbasert helseinformasjon på nettet.

Du finner "Sunn Skepsis" her.


03.05.12
Medieansvarsutvalget har talt: NOU 2011:12 Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag

NOU'en ble fremlagt 15. juni 2011 og utvalgets flertall konkluderer blant annet med at det ikke er behov for et eget medieombud eller en egen medieansvarslov, personvernet i sosiale medier må styrkes og de ønsker å avvikle hele det særskilte redaktøransvaret. Dermed blir det heller ikke redaktøransvar på nettet. Flertallet mener også at kildevern skal kunne påberopes av bloggere og andre. Det skal bli spennende å se hva som blir det endelige resultat!


27.12.11 Les mer
Vil du legge ut bilder av venner og famile på nettet? Spør først!

Det er ikke alle som er like interesserte i at det blir lagt ut bilder av dem på nettet. Og selv om de synes det kan være ok med bilde av dem på din Facebook-side, ønsker mange å ha et ord med i laget når det gjelder å ta stilling til hvilke bilder av dem som skal legges ut.


06.07.11 Les mer
Blogging når frem til nye grupper

Helsebiblioteket. no kan fortelle at stadig flere tunge, medisinske tidsskrifter legger til rette for blogging. Det er antatt flere årsaker til det. En av dem kan være at det representerer en mulighet til å diskutere mer uformelt og at terskelen for å delta blir lavere. Kontakten mellom redaksjon og lesere styrkes.


04.05.11 Les mer
Har blogger skyggesider?

Dette er et av de spørsmål som stilles i siste nummer av Tidsskrift for den norske legeforening. I artikkelen diskuteres ulike aspekter ved blogging. Det spørres f.eks. innledningssvis om det spiller noen rolle hvem avsenderen er, så lenge pasienter gjennom nettsamfunn blir tatt på alvor og får hjelp med plagene sine.


22.03.11 Les mer
Barneombudet har lansert blog-tips for barn som blogger, den som kommenterer på blogger og foreldre som har barn som blogger

Erfaringen er at det er mange bloggere som får mye negativ respons og at det kan være lurt å tenke gjennom hva man skriver om og hvilke rammer man ønsker å legge for sin egen blogg.


16.02.11 Les mer
Blogging og psykisk helse

På nettstedet til Nasjonalt senter for erfaringskunnskap innen psykisk helse har Sigrun Tømmerås skrevet om "Blogging og psyke". Hun beskriver noen av sine erfaringer med å skrive blogg og peker på at det kan ha ulike positive sider,- og også i mer negativ retning. Men at det i alle fall kan være nyttig "å kaste ball" med andre.

Du finner hennes blogg her.


25.01.11
Hvorfor helsevesenet bør bry seg om sosiale medier

Dette er en diskusjon som for ikke lenge siden gikk i en blogg etablert av Tidsskrift for Den norske legeforening. Diskusjonen ble startet av lege Maria Gjerpe som blant annet vil diskutere hvordan helsepersonell bedre kan bruke elektroniske sosiale medier for å få mer kunnskap om brukerne fra brukerne, for igjen å anvende denne kunnskapen til å møte brukerne på en bedre måte. Og bør det hun kaller helseaktører (helsepersonell?) benytte nettet som et middel til å legge til rette for bedre brukermedvirkning (pasientmedvirkning?)?


03.01.11 Les mer...
Forskrift om tilgang til dine helseopplysninger er på høring

Nå er den kommet på høring: "Forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre".  Et "behandlingsrettede helseregister" vil typisk være pasientjournaler, enten de er elektroniske eller papirbaserte. Det vil også omfatte de pasientadministrative systemene. Forutsetningen er at formålet med registeret er å gi helsehjelp. 


10.06.10 Les mer...
Nettvett
Vil du ha noen gode råd om å bruke vett på nett?

Post- og teletilsynet har mange gode råd for den som vil bruke vett på nett. De finner du på websiden nettvett.no. Det skrives blant annet om tiltak du kan sette i verk for å sikre maskinen din, nettvettregler generelt og gode råd om både chatting, bruk av e-post og sikkerhetskopiering, for å nevne noe.

Du finner dem her.


04.03.10 Les mer...
Internett som arena for helseforebyggende arbeid!

Med denne rapporten som er utgitt av Nordisk Ministerråd i 2009 (TemaNord 2009:502) ønsker jeg dere alle en fin høytid. 

Rapporten finner dere her.


22.12.09
Nå er det vedtatt: Innstilling til Odelstinget nr. 110 (2008-2009) om endringene i helseregisterloven om "tilgang på tvers"

På Stortingets eget nettsted er det gitt en kort beskrivelse av hva som ble vedtatt vedrørende tilgang til elektroniske pasientjournaler i fremtiden:


03.07.09 Read more...
Nå er den kommet: Ot.prp. nr. 51 om tilgang til elektroniske pasientjournaler "på tvers"

"Ot. prp.nr. 51  (2008-2009)  Om lov om endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven" er ferdigstilt med rekordfart. Nå skal den behandles i fagkomite, Odelsting og Lagting. Og det er et uttalt mål at så skal skje før sommeren. Utviklingen i saksbehandlingen kan du følge på nært hold her. Mandag var det åpen høring om saken på Stortinget.


06.05.09 Read more...
Hvordan finne god helseinformasjon på nett?

Nå er det etablert et gratis, nettbasert kurs for deg som synes at det kan være vanskelig.


15.02.09 Read more...
Synes du det kan være vanskelig å vurdere kvaliteten av helseinformasjonen på nettet? Her er en sjekkliste vi håper kan være til nytte
For å bli sikrere på at den informasjonen du får fra dine helse-nettsteder er til å stole på, foreslår vi at du vurderer dem opp mot punktene i vår sjekkliste:
03.01.11 Les mer...
NOU 2009:1 Individ og integritet - personvern i det digitale samfunnet

Dette er spennende lesning! Personvernkommisjonen har levert overnevnte rapport i form av en NOU (Norges offentlige utredninger). Den ble avgitt til Fornyings- og administrasjons- departementet 13. januar 2009.


15.01.09 Read more...
Kommunikasjon over nettet, kan gi bedre diagnoser

Det er en gammel myte at alt helsearbeid bør skje ansikt-til-ansikt. Derimot kan diskusjoner på internettforum gi bedre kommunikasjon og bedre diagnoser. Det viser ny forskning fra Nasjonalt senter for telemedisin (NST), som også står bak denne nettsiden. Jan-Are Kolset Johnsen konkluderer med dette i en nylig avlagt doktoravhandling. Du finner mer om dette her

Avhandlingen er på engelsk, og du finner den her.


28.11.08 Read more...
Nettvettregler for barn: Diskusjonen pågår

Diskusjonen går i Aftenposten der Petter Bae Brantzæg under overskriften "Nettregler uten vett" hevder at det mildest talt er et hysterisk og i verste fall et dårlig råd at "man uansett alder og gjøremål på Internett skal være anonym og for all del ikke legge ut bilder".

Innlegget hans finner du her.  Ikke alle er enige i det han sier:


23.10.08 Read more...
Finsk sykehus dømt til å betale erstatning for manglende beskyttelse av pasientdata

Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen har dømt et Finsk sykehus til å betale erstatning til en pasient fordi hennes journal ikke ble godt nok beskyttet mot innsyn fra ansatte ved sykehuset som ikke hadde behandlingsansvar for henne.


20.08.08 Read more...
Pasientregister er omdiskutert!

Professor Ross Anderson holdt foredrag om dette temaet på Tromsø Telemedicine and eHealth Conference i juni i år. (Hovedarrangør for konferansen var Nasjonalt senter for telemedisin som også står bak denne nettsiden.)

Et slikt register er under etablering i Norge. Andersom mener at det er en svært dårlig ide. Dagens medisin har skrevet om det nye personbaserte pasientregisteret her. Lenke til forsiden på Dagens Medisin finner du her.


04.07.08 Read more...
Bruk av IKT i helsetjenesten

Riksrevisjonen har nylig sett på bruken av informasjons-og kommunikasjonsteknologi (IKT) i helsevesenet. Konklusjonen er at disse ressursene blir alt for dårlig utnyttet. Det er innført elektronisk pasientjournal i alle helseforetakene så nær som ett, men bruken av papir er fortsatt utbredt, både innenfor sykehusene og i kommunikasjonen mellom sykehusene og f.eks. fastlegene.


16.06.08 Read more...
En konsument
Egen portal for pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge skal etter hvert kunne kommunisere elektronisk med sitt sykehus. De skal også kunne gis tilgang til egen journal og kunne sjekke hvem som har vært inne og sett i den.

Mer om dette finner du her.


13.06.08 Read more...
"Samspill 2.0" fra Helse-og omsorgsdepartementet er en plan for elektronisk samhandling i fremtidens sosial-og omsorgssektor i Norge

Planen er den fjerde i rekken. Utviklingen til nå har langt fra gått så raskt som planlagt, og helseminister Brustad har da også uttrykt at det viktigste nå er å få gjort det man har sagt at man skal gjøre. "Statlig styring", "utvikling", "samarbeid" og "fleksibilitet" var blant de ord som ble brukt da planen ble lansert.

Både en kortversjon av planen og selve planen kan lastes ned fra denne web-siden (på høyre side av den). Der kan du også lese mer om selve strategien og planene for den videre gjennomføring.


28.05.08 Read more...
Redaktørers etiske og juridiske ansvar for ytringer på Internett

Dette er et tema som for tiden diskuteres i ulike sammenhenger. Ett spørsmålet er hvilket ansvar en avisredaktør har for ytringer på avisens nettsted. Jon Bing mener at redaktøransvaret er et ansvar som avisens redaktør ikke kan gi fra seg, og at dette ansvaret gjelder absolutt alt som er publisert på avisens nettsted. Dette er det ikke alle som er enige i.

Dette kan du lese mer om her.


04.04.08 Read more...
"Alt" henger sammen, også bruk av Internett til helseformål, sosial støtte, utdannelsesnivå og opplevelse av egen helsetilstand
Forskere ved Nasjonalt senter for telemedisin, NST (som også står bak Helse-Vett), har kombinert tallene fra to større europeiske undersøkelser som ble gjort i 2005. Studien viser at de som bruker Internett til helseformål, er folk med høyere utdanning og som opplever at de har bedre helse enn de som hovedsakelig forholder seg til TV, aviser og radio.
14.01.08 More...
Redaktøren ønsker alle lesere av helse-vett.no en riktig god jul og et godt nytt år!

21.12.07 Read more...
Pasientjournalen - en åpen bok?
Dette spørsmålet ble stilt av pasient og poet Målfrid J. Frahm Jensen i Dagens Medisin 20/07. Hun spør om hvem som skal ha tilgang til opplysningene i en elektroniske pasientjournal og lurer på om alle trenger tilgang til alt.  Og er det nødvendig for god samhandling rundt hver enkelt pasient at alle har tilgang til opplysninger om fortrolige samtaler mellom pasient og terapeut?

Innlegget i sin helhet finner du her.
12.12.07
Forskrift for Norges nye, person- identifiserbare pasientregister er vedtatt
Norge har noen helseregistre fra før, men bare enkelte av dem har vært personidentifiserbare. Ett eksempel på et slikt register har vært kreftregisteret.
11.12.07 Read more...
Danmark tillater tilgang til elektroniske journaler på tvers av helseinstitusjoner
Dette fremgår blant annet av en artikkel i Computerworld 19.11.2007. Det danske Datatilsynet har nettopp godkjent ordningen, noe som på sikt kan tenkes å påvirke utviklingen i Norge. Dette mener Torbjørn Nystadnes i KITH, Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren. Mer om dette kan leses her. Foreløpig står det ingenting om dette på det danske datatilsynets sider, men det kommer forhåpentligvis etter hvert.
27.11.07
Datatilsynet vil la pasienter avdekke eventuell snoking i journalen deres
Dette kunne leses i Dagens medisin 20. september. Det fremgår i artikkelen at Datatilsynet har konstatert at mulighetene til uberettiget innsyn, "snoking", i pasientjournaler er til stede. Tilsynet foreslår derfor at pasienter får tilsendt logger en gang i året. Dette gir pasienten mulighet til å sjekke hvem som har lest journalopplysninger om dem, og ut fra det stille spørsmål ved berettigelsen av det dersom de lurer.
02.11.07 Read more...
Er personvern farlig for pasienter?
Dette er et spørsmål som diskuteres heftig for tiden i mange miljøer. Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet, som også er nestleder i Stortingets Helse-og omsorgskomite, er en sterk talsmann for at svaret er ja. Nærmere bestemt mener han at det kan skade pasienter at en lege ikke kan få tilgang til pasientenes elektroniske pasientjournaler (EPJ) ved andre virksomheter enn der legen jobber. Mer om hva han mener finner du her. Datatilsynet har imidlertid et litt annet syn på saken. Og hva mener egentlig pasientene selv?

04.10.07 Read more...
Nordmenn leser mest norsk på Internett
Søkeselskapet Eniro Norge gjorde i oktober/november 2006 en undersøkelse av nordmenns nettvaner. Til sammen 74% opplyser at de "hele tiden" eller "nesten hele tiden" benytter seg av norske nettsteder. Hele 90% av 4000 spurte opplyste at de hadde bestilt varer og tjenester på Internett. Av disse mente 79% at det var viktig at leverandørene var norske.
17.09.07 Read more...
Diagnosen
Er vi klare for å stille vår egen diagnose?
Ja, mener BI-forskerne Tor W. Andreassen og Even J. Lanseng. De tar til orde for at det norske folk er klar for  det de kaller selvbetjeningsteknologi. Hva det er?
09.08.07 Les mer...
Syk i ferien? Generelle tips for trygg bruk av Internett og mobilnett
Datatilsynet, SAFT (Safety, Awareness, Facts and Tools – et all-europeisk prosjekt som har som mål å fremme sikker bruk av internett blant barn og ungdom) og Medietilsynet har utarbeidet generelle retningslinjer for bruk av Internett og mobiltelefon for barn og unge.
19.07.07 Les mer...
En konsument
Oppdatert 27. mai 2008
Hvilke nettsteder kan helsearbeidere anbefale sine pasienter?
I en artikkel i tidsskriftet "Utposten" har Øystein Eiring og Anne Tvedten, helsebiblioteket.no, skrevet om sin vurdering av en rekke helserelaterte nettsteder. Bakgrunnen for dette er at mange pasienter søker helseinformasjon på Internett, noe helsearbeidere takler på ulike måter. Forfatterne hevder at "stadig flere pasienter slutter å være passive mottakere av informasjon, og blir aktive konsumenter".
10.07.07 Les mer...
Forslag om lovforbud mot snoking i journaler
Helsedepartementets Sylvia Brustad ønsker nå et uttrykkelig forbud mot "snoking" i pasientjournaler. Dette skal sikre at helsepersonell ikke tilegner seg helseopplysninger om pasienter som de ikke har tjenestelig behov for.  
28.06.07 Les mer...
Danske helsemyndigheter vil legge til rette for nettbaserte pasientnettverk
Danske helsemyndigheter ser verdien av at pasientene får bedre kunnskap om sin sykdom. De ønsker å styrke det de kaller "patientuddannelse" og vil tilrettelegge for pasientnettverk i samarbeid med pasientforeninger. Legeforeningens formann er enig i at enkelte spørsmål kan besvares bedre av erfarne pasienter enn av legen.
31.05.07 Les mer...
Personvernrapporten_2007
Hvem ser oss?
Dette er ett av de spørsmål Datatilsynet stiller i personvernrapporten 2007. Rapporten behandler en rekke spørsmål knyttet til det som blant annet kalles "retten til å være i fred".  Det pekes på at de fleste er enige om at vi mennesker har behov for et fristed der ingen når oss, men at mye tyder på at  vårt private rom blir mindre og mindre. Rapporten inneholder en rekke eksempler på dette.
11.05.07 Les mer...
Dagens medisin
Nå skal det bli fortgang i det elektroniske samarbeidet i helsesektoren
"Dagens medisin" melder at Helse-og omsorgsdepartementet for tiden utarbeider en ny forskrift om elektronisk samarbeid i helsesektoren. Denne forskriften skal "tvinge" helseforetakene til  å ta i bruk elektroniske hjelpemidler. Det er kanskje også en lovendring på gang.
23.04.07 Les mer...
God Påske
Påskelektyre?
Diskusjonen om formidling av helseopplysninger i helsesektoren går høyt for tiden. I går var det interpellasjon på Storinget om bruk av informasjons-og kommunikasjonsteknologi og telemedisin i helsevesenet med særlig diskusjon rundt bruk av elektroniske pasientjournaler (EPJ).
30.03.07 Les mer...
"Vidåpne", "Lekkasjer" og "Privatliv på avveier"
er blant de uttrykk som brukes i Helserevyen og Dagens Medisin når det snakkes om elektroniske pasientjournaler. Uttrykkene er hentet fra innlegg i februar og mars. Felles for dem er at de viser til Datatilsynets bekymring for den manglende journalsikkerheten ved norske sykehus. "De lekker som siler", skal direktør Georg Apenes i Datatilsynet ha uttalt nylig. I følge Apenes er det all grunn til å reflektere over hvordan dette kommer til å utvikle seg når vi får nasjonale systemer. Lottelise Folge i Dagens Medisin er opptatt av etikken i dette, og mener at norske leger burde være langt mer opptatt av å opponere mot planene om å utvide tilgangen til pasientopplysninger på nasjonalt nivå.
15.03.07 Les mer...
Helse Bergen åpner journalloggen for pasienter
Nå kan pasienter som ønsker det få anledning til å sjekke hvem som har vært inne og sett på deres journal. (Så langt) kan ikke pasientene gå inn i journalen selv, men må henvende seg til sykehuset for å få utskrift.
Helse Bergen orienterer her
26.02.07
Datasikkerhet diskuteres i Danmark
Under overskriften "Offentlig sjusk med persondata" diskuteres sikkerheten rundt ulike offentlige personregistre i en artikkel i den danske "Politiken".
Du finner den her
15.02.07
Skjeletter i skapet?: Det er du som bestemmer,- tanker og fakta om personvern

Helt i slutten av januar lanserte Datatilsynet, Utdanningsdirektoratet og Teknologirådet et undervisningsopplegg med denne overskriften på et nettsted som har adressen http://www.dubestemmer.no/. Målgruppen for nettstedet er elever i 10. klasse og 1. videregående. Redaksjonen i Helse-Vett har gjennomgått informasjonen, og mener at dette nettstedet kan være nyttig for langt flere enn målgruppen. 


05.02.07 Les mer...
Vi har igjen gleden av å ønske alle et godt nytt år!
Vi ser frem til å fortsette utviklingen av Helse-Vett i 2007.
22.12.06 Les mer...
Penger å spare på elektroniske meldinger i helsesektoren
I en analyse gjennomført av Norut Samfunnsforskning og Nasjonalt senter for telemedisin (som også står bak denne nettsiden) er konklusjonen at helsesektoren kan spare 300 millioner på 15 år ved å gå over til elektroniske meldinger.
19.12.06 Les mer...
Nettet kan være nyttig for leger i medisinsk sammenheng
En nylig foretatt undersøkelse som ble publisert i det engelske tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) viser at leger kan ha nytte av å benytte seg av søkemotoren Google for å stille diagnoser i vanskelige saker. Undersøkelsen viser at i 15 av 26 tilfeller fant søkemotoren fram til den riktige diagnosen.
07.12.06 Les mer...
Ny studie: Nordmenns bruk av Internett i helsesammenheng
Nasjonalt senter for telemedisin (som også står bak denne nettsiden) leder en europeisk studie av vaner og trender vedrørende bruk av  Internett til helseformål blant bfolkningen i sju europeiske land. I den norske delen ble vel 1000 nordmenn over 15 år telefonintervjuet i oktober 2005.

30.11.06 Les mer...
Råd om bruk av helseinformasjon på nett fra Høgskolen i Bergen

Som en del av Forskningsdagene 2006 inviterte Høgskolen i Bergen den 26. september til seminaret "Helseinformasjon på nett - til å stole på?".  I følge nettsiden til Høgskolen i Bergen hadde seminaret fokus på hvem som står bak helsenyhetene som blant annet blir publisert på norske nettsteder. Målet var å veilede publikum til selv å vurdere hvilken informasjon som er til å stole på. 


21.11.06 Les mer...
Dagens medisin
Fra Dagens Medisin: Telemedisin gir takstsurr
Dagens Medisin har i sin siste utgave tatt opp spørsmålet om telemedisinske takster. Spesialrådgiver Arvid Mikelsen i Den norske lægeforening hevder at dette ikke er så presserende fordi telemedisin "foregår mest i Nord-Norge, som en forsøksordning". Steinar Pedersen, leder for Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø (som også står bak denne nettsiden), er ikke enig i dette.

14.11.06 Les mer...
Allmennlegeforeningen har negative erfaringer med medisinkjøp over Internett

Hentet fra høringsuttalelse til "Rapport om forsendelse av legemidler fra EØS-området til privatpersoner i Norge" fra Allmennlegeforeningen og Norsk selskap for allmennmedisin :

"Vi registrerer en økende grad av egenbehandling hos våre pasienter med medikamenter kjøpt i utlandet og over internett."


03.11.06 Les mer...
Health Summit Working Group: Det har vært jobbet lenge med kvalitets- sikring!

Disse kvalitetskriteriene ble laget allerede i 1996-98. Redaksjonen finner det interessant at grunnprinsippene er de samme som kommer til uttrykk i en rekke nyere kvalitetssikringssystemer. Disse kriteriene ble laget etter initiativ av the Health Information Technology Institute of Mitretek Systems. Deltagere i arbeidet var både representanter fra befolkningen, helsepersonell, medisinske bibliotekarer og lignende profesjoner, samt utviklere av web-sider og organisasjoner innen helsevesen og informasjon.  Arbeidet pågikk over en periode på 18 måneder. 


01.11.06 Read more...
Krav fra Datatilsynet: Fødselsnummeret må sikres
Vi lar logoen for personvernombudene illustrere at når man legger til rette for elektronisk kommunikasjon av fødselsnummer over nettverk som ikke er sikret, må fødselsnummeret krypteres eller sikres på annen måte.

30.10.06 Les mer...
Løven
"Regelhjelp.no"- et nytt offentlig nettsted som skal gjøre det enklere å finne fram i regelverket

Nettstedet har samlet regelsett for 25 ulike bransjer, herunder helsetjenester.  Nettstedet gjøre det enklere å sette seg inn i hvilke regler som gjelder innen ulike bransjer. Det er de viktigste kravene som er prioritert.


27.10.06 Les mer...
Svensk_flagg
Og i Sverige foreslås tilgang til journal via nettet

I den svenske Patientdatautredningen foreslås nå blant annet at privatpersoner skal få tilgang til egen journal via Internett. Det foreslås også at helsepersonell innen helsevesenet skal få adgang til å hente inn opplysninger som annet helsepersonell har lagt inn i journalen.
Litt mer om dette finner du her


19.10.06 Les mer...
Dagens_medicin
I Danmark "leger læger med sikkerheden"
I Danmark har en overlege og en allmenlege skaffet seg ulovlig adgang til superligalegers utskrivning av medisin til seg selv. Synes du dette høres kryptisk ut?
17.10.06 Read more...
Statskonsults kvalitetskriterier for offentlige nettsteder fra 2002
Disse kvalitetskriteriene er ikke nye og de er heller ikke først og fremst rettet mot helserelaterte nettsteder. Vi mener likevel de kan være av interesse. Innholdet er ikke så omfattende som det var. Både selvtesten og diskusjonsforumet er fjernet i tillegg til at endel lenker ikke fungerer. Rådene om tilgjengelighet, brukertilpasning og innhold vurderer vi likevel som så sentrale, at de kanskje kan bidra til å gjøre en kvalitetsvurdering av alle typer nettsteder enklere, både for brukere og tilbydere.  
15.10.06 Read more...
WRAPIN
WRAPIN - Worldwide online Reliable Advice to Patients and Individuals
Spørsmål fra mange brukere av helserelaterte tilbud på Internett er:  Kan jeg stole på den informasjonen jeg leser på nettet? WRAPIN byr på relevant vitenskapelig kunnskap fra de mest kjente medisinske databaser for å bistå folk i denne vurderingen. Dessverre tilbyr de ikke en norskspråklig versjon.
03.10.06 Read more...
EU lanserer
Ny europeisk helseportal
The European Commission har nå lansert en felles helseportal for hele den Europeiske Union. Portalen er ment å være det stedet på Internett der europere best kan finne pålitelig og lett tilgjengelig informasjon om helse og helserelaterte tema.
19.09.06 Read more...
Amerikanere vil ha e-post til legen
En ny undersøkelse fra USA viser det samme som tidligere undersøkelser fra Norge: pasienter ønsker å kommunisere med legen sin via e-post. Flertallet av de 390 som ble spurt hevdet at de skifter e-post adresse sjeldnere enn de skifter bostedsadresse, og alle sa de ville være interessert i å motta helseinformasjon på e-post i fremtiden.
18.08.06 Read more...
QUATRO, et prosjekt som skal bidra til en vurdering av "shopping"-sider
QUATRO står for "The Quality Assurance and Content Description project" og har som målsetting å hjelpe internett-brukere til å finne det de ønsker, stole på det de finner og unngå stoff de av en eller annen grunn ikke ønsker å se. Siden det også i stor grad selges helserelaterte produkter via nettet, anser vi dette som relevant for Helse-Vett.
26.06.06 Les mer...
Systemer for kvalitetsvurdering av helserelaterte nettsteder er det mange av

Vår lenkesamling har lenker til en rekke systemer som kan bidra til å gjøre det lettere for deg å vurdere kvaliteten av de helsenett-stedene du søker deg frem til. Disse er svært ulike og bygd opp etter ulike prinsipper. I tiden som kommer vil vi presentere noen av disse. Vi begynner med å presentere et pågående prosjekt: MedIEQ.


15.06.06 Les mer...
Helsebiblioteket,- oppdatert kunnskap for norsk helsepersonell
I dag åpnes Norges nye, elektroniske kunnskapstjeneste for helsepersonell - Helsebiblioteket.
06.06.06 Les mer...
EU har åpnet felles helseportal med informasjon på 20 språk
Sannheten er vel egentlig at de 20 språkene ikke er helt på plass ennå, men at den engelske førsteversjonen er på plass. Portalen retter seg mot både forbrukere, pasienter, leger, forskere og ansatte i forvaltningen.
16.05.06 Les mer...
Veileder fra US National library
Hvordan evaluere helsesider på Internett
Ønsker du å supplere informasjon fra helse-vett.no om hvordan du kan vurdere sider med helseinformasjon på nettet, har National library of medicine i USA laget en fin tutorial. Denne er på engelsk.
23.03.06 Les mer
Sosial og helse direktoratet logo
"Offentlige, publikumsrettede informasjonstiltak på nett innenfor helse"
Utredning fra Sosial og helsedirektoratet
Utredningen er laget av Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten. Hovedspørsmålet som er stilt er hvorvidt det bør satses på utvikling av nettbaserte tjenester for å styrke befolkningens lovbestemte rett til medvirkning og informasjon.

10.03.06 Les mer
Brukererfaringer med elektronisk kommunikasjon
Roger Riise, som er representant for Synshemmede akademikernes forening SAF, har sagt seg villig til å fortelle litt om de erfaringer de har med elektronisk kommunikasjon fra tidlig 90-tall:
23.02.06 Les mer
Forslag om et landsomfattende personidentifiserbart pasientregister

Helse- og omsorgsdepartementet sendte den 20. september 2005 ut forslag om å etablere Norsk pasientregister (NPR) som et personidentifiserbart register uten samtykke fra den enkelte registrerte. Forslaget innebærer en endring av helseregisterloven § 8 tredje ledd.

Høringsuttalelsene har strømmet inn.


19.01.06 Les mer
Er offentlige helseportaler nyttige? Ny studie
Bakgrunnen for studien var all den helseinformasjonen av varierende
kvalitet som ligger på Internett. Det er så mye der at det kan være vanskelig
for den enkelte å vite hva man kan stole på. Mange har ment at såkalte
"helseportaler" kan løse dette. Målet for studien var å vurdere hvorvidt
eksisterende offentlige helseportaler formidler tilgang til relevant, troverdig
og forståelig informasjon om effektene av ulike former for
helsehjelp/intervensjon for noen utvalgte lidelser.
12.01.06 Les mer
Snakkerom for ungdom
Rett før jul åpnet et snakkerom på internett for ungdom i alderen 15-18 år som har foreldre med psykiske problemer. Det er et nytt nasjonalt tilbud, og det første i sitt slag i Norge. Nasjonalt senter for telemedisin, som også står bak helse-vett.no, er involvert i prosjektet.
03.01.06 Les mer...
Vi har igjen gleden av å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.
I løpet av året som er gått har vi foretatt en grundig gjennomgang av alle de artiklene som ligger på dette nettstedet. For tiden jobbes det også på høytrykk for å ferdigstille en veiledning til helsepersonell og andre som ønsker å etablere helserelaterte tilbud på nettet. 
24.12.05
Pasienters holdninger til deling av pasientinformasjon
Forskere på New Zealand har nylig gjennomført en undersøkelse av pasienters holdninger til at helseopplysninger om dem spres til andre. Bakgrunnen er at elektroniske løsninger brukes til å formidle opplysninger til ulike interessenter. De har også undersøkt hvorvidt pasienter anser at de er godt informert om hva deres helseopplysninger brukes til. Artikkelen var under publisering i august 2005.
15.12.05 Les mer...
Kvalitetsvurdering av helsenettsider
Det finnes ulike kvalitetsvurderingssystemer for å evaluere kvaliteten av helserelaterte tilbud på nettet. Ett av disse er DISCERN. Det er nå foretatt en studie av hvor godt egnet dette verktøyet er for kvalitetsvurdering for brukere og fagfolk. Det er også foretatt en sammenligning av DISCERN og GooglePage Rank .
 
17.11.05 Les mer...
pc skjerm i fanget
Rapport fra USA:
Flere søker etter helseinfo på Internett
Åtte av ti internett brukere i USA har sett etter helseinformasjon online. Bruk av nettet i helsesammenheng har økt siden 2002, blant annet søker amerikanerne mer etter ernæringstips, fitness, medikamenter og alternativ behandling. Søk etter bestemte leger og sykehus har også økt. Tyder dette på at alle leger og sykehus bør få sin egen nettside for å nå sitt publikum? -Helse-vett.no stiller spørsmålet, kanskje du har svaret...
04.11.05 Les mer...
ESS logo
Internett-bruk på topp i Norden
European social survey - ESS
Detaljer fra den europeiske undersøkelsen ESS - European Social Survey, viser at Internett brukes mest i Norden, og minst i sør- og øst Europa. Spørsmål om helse og helsetjenester er et annet tema som dekkes i undersøkelsen.
25.10.05 Les mer...
87 % av amerikanske ungdommer mellom 12 og 17 år bruker Internett

Pew Internet & American Life Project har undersøkt Internett-vanene til amerikanske ungdommer mellom 12 og 17 år. De har kommet til at stadig flere ungdommer bruker Internett. I november 2004 var antallet omtrent 21 millioner ungdom, en økning fra ca. 17 millioner i år 2000.


18.10.05 Les mer...
Nytt fra The Wall Street Journal: Misfornøyde pasienter går på nett,- saksøkes av sine doktorer
Av en artikkel i The Wall Street Journal 14. september 2005 fremgår det at  et økende antall rettssaker i USA dreier seg om misfornøyde pasienter som offentliggjør sine klager mot sine leger og tannleger på Internett. En øyespesialist i Texas fikk medhold i at en av hans tidligere pasienter måtte fjerne sine klager fra weben. To tannleger i Florida var ikke like "heldige"!
27.09.05 Les mer...
Gammelt og nytt nytt
Gammelt nytt:
I oktober i fjor meldte Dagbladet at sju av 10 unge mellom 15 og 24 år velger å besøke nettet i stedet for legen når de har spørsmål om medisiner eller sykdom.Overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk lurer på om informasjonen på nettet er god nok.

Nytt nytt:
I august i år kunne Aftenposten melde at eldre inntar nettet. Dette fremgår av en ny rapport fra EU-kommisjonen.


22.08.05 Les mer...
Rapporten
- Som en søvngjenger inn i et overvåkingssamfunn?
Redaksjonen ønsker alle en riktig god sommer med Personvernrapporten 2005 fra Datatilsynet som fyller 25 år i år. Rapporten inneholder en rekke interessante artikler og synspunkter.


14.07.05 Les mer...
Nettvett.no: Et nettsted for deg som er opptatt av sikker bruk av Internett
Det er Post-og teletilsynet som står bak dette nettstedet. Det retter seg mot privatpersoner og små bedrifter.
12.05.05 Les mer...
Dagens medisin
Nytt fra USA: Sykehusinformasjon på nettet!
Dagens Medisin melder om et nytt tilbud til amerikanske pasienter: En internettportal som gir pasienter mulighet til å sammenligne tjenestene ved ulike sykehus som grunnlag for å velge.


15.04.05 Les mer...
En portal
"Min side"- En portal til et felles virtuelt servicekontor for alle
Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer har lansert ideen om "Min side" som et tilbud til alle norske borgere. Dette vil gjøre tilgangen til elektroniske tjenester fra det offentliges side enklere for deg og meg. Det blir en portal for alle forvaltningsnivåer.
17.03.05 Les mer...
Nærhet på avtand
Norsk psykologforening går (også) nye veier,- og det har de gjort lenge.
Norsk psykologforening vedtok sin første "Veileder for psykologers faglige virksomhet på Internett" allerede i juni 2002. Den gjennomgikk sin første revisjon i juni 2004. Veilederen gir ikke svar på alle de spørsmål som oppstår rundt dette temaet, men den gir en god oversikt over hva som er mest relevant. Mange av de spørsmål som knytter seg helsepersonells virksomhet på nettet er ennå ikke ferdig utredet, verken ved Nasjonalt senter for telemedisin (som står bak dette nettstedet) eller på sentralt hold.
08.03.05 Les mer...
Sykehuset i Vestfold går nye veier
Sykehuset i Tønsberg vil tilby PC til 172 pasienter som omfattes av 6. byggetrinn.  PC-skjermen vil gi pasientene tilgang til egen journal og personalet får adgang til prøvesvar. I tillegg får pasientene TV, video, radio og telefon via PC'n.
02.03.05 Les mer...
Siste nummer
En litt forsinket julerefleksjon fra danskenes "Ugeskrift for læger"
Årets julenummer kom ut 13. desember med følgende tittel på lederen: "Hvor skal vi hen, du?". I lederen blir det blant annet reflektert over at helsevesenet og pasientenes rolle og forventninger er i stadig endring og hva betydningen av dette er.
23.02.05 Les mer...
Klippet fra "Dagens Medisin": Datatilsynet fornøyd med Trygdeetaten
Datatilsynet har vært på tilsyn ved flere trygdekontor, og konkluderer med at trygdeetaten gjør mye for å ivareta innbyggernes personvern.
16.02.05 Les mer...
NOU 2005: 01 God forskning - bedre helse
Utredning om lov om medisinsk og helsefaglig forskning
(helseforskningsloven), som involverer mennesker, humant biologisk
materiale og helseopplysninger, ble avgitt til helse-og omsorgsdepartementet 21.
desember 2004. Siden tidspunktet var så rett opp under jul, tror vi det kan
tenkes at dette har gått mange (andre enn oss) "hus forbi". Vi tillater oss
derfor å presentere nyheten her, selv om den tematisk ligger litt på siden
av hva vi ellers omtaler.  
09.02.05 Les mer...
SAFT: En portal som skal spre kunnskap om trygg bruk av Internett til barn og unge, foreldre, lærere og andre.

"Prosjektet består av to hoveddeler: Første del er en stor europeisk undersøkelse, hvor barn og unge har blitt spurt om hva de bruker nettet til, og foreldre er blitt spurt om hva de vet om barnas Internettbruk. Andre del består av informasjonstiltak basert på funnene i undersøkelsen. www.saftonline.org er en av hovedsatsingene for å sette fokus på trygg bruk av Internett."


22.11.04 Les mer...
Klipp fra "Dagens Medisin": Makt til pasientene gir bedre helse
Pasienter som tar aktivt del i beslutninger om eget liv og egen helse, bedrer sin evne til å mestre kronisk sykdom. Dette hevder Arild Bjørndal, fagdirektør i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, i gårsdagens utgave av "Dagens Medisin".  Han peker også¨på at leger som er særlig opptatt av pasientene, har mer tilfredse pasienter.
 
24.09.04 Les mer...
Ro ved skjermen
Internett var viktigste informasjonskilde for 3,5 % av EUs befolkning i september/oktober 2002
I en undersøkelse foretatt i EU mellom 1. september og 7. oktober
2002 redegjøres det for hvor EUs innbyggere henter sine informasjoner
om helse fra. Så mange som 45,3% opplyser at at hovedkilden er
helsepersonell som leger, farmasøyter, etc. Tallene er særlig høye i Irland og
Spania der andelen er hhv. 61,9 og 61,8 %.  En femtedel opplyser at TV er
viktigst.
10.09.04 Les mer...
Virtuelt møte
Mer enn 53 millioner amerikanske voksne har vært aktive på internett.
Undersøkelsen som hevder dette er utført av Pew Internet & American Life project i februar 2004 og viser at 43% av alle amerikanske internett-brukere har skrevet eller svart på innlegg, lagt ut fotografier eller på annen måte bidratt til innhold på nettet. Undersøkelsen omhandler ikke temaet helse spesielt, men forteller noe om bruken generelt. Vi vet imidlertid fra ulike undersøkelser at interessen for helsepørsmål blant brukere av internett (og andre) er stor.

22.07.04 Les mer...
Sommer i tromsø
Noen smakebiter fra konferanse om eHelse og brukermedvirkning
Nasjonalt senter for telemedisin (som også står bak denne nettsiden) avholdt konferanse om "Brukermedvirkning innen eHelse: Utfordringer for forskning, teknologi og helsetjenesten" fra 21. til 23. juni i Tromsø. Konferansen samlet ca. 300 deltagere fra over 20 forskjellige land, og ble avviklet i stort sett strålende vær.


06.07.04 Les mer...
British Medical Journal (BMJ): Temanummer om elektronisk samhandling i helsesektoren
Nye verktøy i helsesektoren stiller krav om nye måter å tenke på.

Utgangspunktet for å lage dette temanummeret var at elektronisk samhandling i helsesektoren er blitt stadig mer aktuelt det siste tiåret. Utgiverne av BMJ ønsket å finne ut hvorvidt disse nyvinningene har svart til forventningene, samt få en oversikt over forskning på området.


25.05.04 Les mer...
Mystiske krefter?
Tekstiler med innvevd teknikk er fremtiden!
Dette kunne leses i Aftenposten 11. mai. Bakgrunnen for dette var at nordiske forskere har dannet nettverk for å utvikle fikse løsninger på området, og derved skape nye teknologiske arbeidsplasser.


14.05.04 Les mer...
Tanna goes online
Artikkel om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i tannhelsetjenesten: Når tannfeen "goes online"
I siste nummer av Den norske tannlegeforenings tidende har fem ansatte ved Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø (som også står bak denne nettsiden) tatt for seg muligheter og begrensninger ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i tannhelsetjenesten. Artikkelen omhandler eksempler på teknologiske løsninger ved bruk av e-post og meldingsutveksling og behandler en rekke ulike mulige anvendelses-områder. I tillegg behandles sentrale juridiske og sikkerhetsmessige aspekter.
05.05.04 Les mer...
Husker du "Si@", den statlige tiltaksplanen for IT i helse-og sosialsektoren (2001-2003)?
Planen er nå evaluert av det danske firmaet PLS Rambøll for Helse-og sosialdirektoratet. Utgangspunktet for evalueringen var følgende to spørsmål: "Hvordan ville verden sett ut uten "Si@?" og "Var det verdt det?"

16.04.04 Les mer...
S@mspill
"S@mspill 2007: Elektronisk samarbeid i helse-og sosialsektoren". Statlig strategi 2004-2007
"S@mspill 2007" skal legge til rette for god og effektiv elektronisk samhandling mellom samarbeidende parter i helse-og sosialsektoren. Strategien skal gjennomføres ved hjelp av årlige planer. Planen ble lagt frem av Helsedepartementet og Sosialdepartementet på en samling på Hell i Stjørdalen 10. og 11. mars.

22.03.04 Les mer...
Flom av piller
Dagbladet melder: Pilleflom på Internett
I Dagbladet 17. februar kunne det leses at flere og flere nordmenn
bestiller reseptbelagte legemidler som Viagra, "lykkepiller" og hårvekstmidler
over nettet uten å ha gjennomgått en legeundersøkelse i forkant. Statens
legemiddelverk i Norge advarer mot å handle legemidler på denne måten med
henvisning til at reseptbelagte midler skal være lovlig foreskrevet av
lege.Tollvesenet beslagla i fjor over 29 000 ulovlig importerte
tabletter.
08.03.04 Les mer...
Dagens medisin igjen
Dagens Medisin melder: "Fastleger med lovstridig nettside"
Av oppslaget fremgår at flere allmennleger tilbyr pasienter å bestille
resepter via egen nettside. Noen besvarer også spørsmål om pasientenes helse.
Dette er i strid med norsk lov. Og forklaringen?
02.03.04 Les mer...
Helseinformasjon over nettet: Stadig noe nytt. SMIL og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
SMIL - Skandinavisk Medisinsk Informasjon for Legfolk er et nordisk samarbeidsprosjekt. SMIL skal kvalitetsvurdere norske, danske og svenske nettsteder som tar opp sykdommer og deres behandling.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten skal, iflg. Aftenposten 27. januar 2004, sørge for at vi kan føle oss tryggere på at den informasjonen vi får om helsespørsmål er pålitelig. Det er også planer om et fremtidig elektronisk bibliotek for leger.
09.02.04 Les mer...
Aldri inn i varmen
Godt nytt år med ny plan for elektronisk samarbeid i helse-og sosialsektoren!
Helt i begynnelsen av det nye året har Sosial-og helsedirektoratet sendt ut  en ny handlingplan for elektronisk samarbeid i helse-og sosialsektoren på høring. 


19.01.04 Les mer...
Kø
Danskene diskuterer den kompetente pasienten
I 25. november nummeret av det danske "Ugeskrift for læger" er "Den kompetente pasienten" tatt opp som tema. Det er blant annet pekt på at flere og flere pasienter vet mer og mer om sin sykdom. De skal også være kjent med systemene, kjenne sine rettigheter og ikke ta et nei for et nei. Men dette gjelder ikke alle.
05.12.03 Les mer...
Farger er gøy
Kjøp av medisiner over nettet,- snart en mulighet?
I Danmark skal man nå kunne kjøpe medisiner over nettet. Antagelig er det en stund til det blir mulig her i landet, men "Dagens medisin" kan rapportere at både legeforeningen og forbrukerrådet i utgangspunktet stiller seg positive til kjøp av legemidler fra EU-området via Internett.
20.11.03 Les mer...
Forsiden
Er informasjons-og kommunikasjonsteknologien skadelig for de fattige?
Dette er tittelen på en meget interessant artikkel i nest siste nummer av Tidsskriftet for den norsk legeforening. Det er professor Thorkild Tylleskär ved Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen som stiller dette spørsmålet.


29.10.03 Les mer...
Hvis jeg bare kunne finne.....
EUs 6. kvalitetskriterium for nettsider med helse som tema: Tilgjengelighet
Med "tilgjengelighet" siktes det til både retningslinjer for fysisk tilgjengelighet og generell mulighet for å finne, søke, lese og bruke informasjonen du finner på nettet. Dette er særlig relevant for enkelte grupper funksjonshemmete, men er i tillegg av stor interesse for en hvilken som helst bruker.


20.10.03 Les mer...
Hva er det jeg ser?
Sykehusenes nettsteder kan bli bedre
Tidligere ansatt ved Nasjonalt senter for telemedisin (som også står bak dette nettstedet), overlege Jan Norum, har, støttet av Den norske kreftforening, foretatt en gjennomgang av nettsidene til 66 norske sykehus. Disse er vurdert i forhold til 16 kvalitetskriterier, blant annet utarbeidet av Statens informasjonstjeneste.


30.09.03 Les mer...
Ansvarlig redigering?
EUs 5. kvalitetskriterium for nettsider med helse som tema: Ansvarlighet
Dette kriteriet handler både om at det skal fortas løpende intern kvalitetskontroll av hvert nettsted og at det skal opplyses hvilke kvalitetskrav som ligger til grunn for valg av nettstedets innhold og dets oppbygning.


26.09.03 Les mer...
Det gjelder å være på forskudd
Datatilsynet på kontroll til allmennlegene
Legene selv foretrekker informasjon og veiledning.
08.09.03 Les mer...
Helse på nett: Bra og dårlige tilbud. Dine erfaringer?

Velkommen til vårt e-helseforum under vignetten "Forum" øverst på siden. Dette er etablert for at brukere av helserelaterte tilbud på nettet skal kunne utveksle erfaringer seg imellom. I tillegg vil Nasjonalt senter for telemedisin (NST) gjerne vite noe om hvilke netthelsetilbud du kunne ønske deg hvis du fikk velge fritt.


28.08.03 Les mer...
Sommerstemning
Nå tar redaksjonen ferie til 11. august. God sommer!
De to siste kvalitetskriteriene fra EU vil bli presentert etterhvert. Etter ferien vil vi imidlertid få introdusere vårt brukerforum, som du finner under vignetten "Forum" øverst på siden.
Stikkord: Hvilke erfaringer har du med helserelaterte tilbud på Internett?
17.07.03 Les mer...
EUs 4. kvalitetskriterium for nettsteder med helse som tema: Oppdatering av informasjon
Kriteriet "Oppdatering av informasjon" handler både om at at nettstedet skal oppdateres jevnlig og at det skal fremgå klart når de ulike elementene er lagt inn. Det skal også kontrolleres regelmessig om den informasjonen som ligger inne fortsatt er relevant.

07.07.03 Les mer...
EUs 3. kvalitetskriterium for nettsteder med helse som tema: Personvern og sikkerhet
Med "personvern og sikkerhet" menes at dersom nettstedet behandler personopplysninger, skal disse sikres i tråd med det regelverk som gjelder for dette. EUs personverndirektiv er lagt til grunn for den norske personopplysningsloven. Den som skal behandle helseopplysninger, må også gjøre seg kjent med helseregisterloven og de forpliktelser som følger av den.


01.07.03 Les mer...
EUs 2. kriterium for nettsteder med helse som tema: Autoritet
"Autoritet" stiller krav om tydelig angivelse av kilder for den informasjon nettsteder velger å publisere, samt publiseringsdato for kilden. I tillegg bør navn og kvalifikasjoner for alle kilder oppgis, også tidspunktet kvalifiksjonene ble oppnådd.


24.06.03 Les mer...
Hippo
Er du interessert i helseinformasjon?
Sosial-og helsedirektoratet inviterer deg til å delta i et internasjonalt prosjekt om hvordan helsinformasjon kan presenteres på en best mulig måte. Høres dette interessant ut?

 

Du finner mer informasjon her og kan lese mer om prosjektet her:


16.06.03 Les mer...
EUs 1. kriterium for nettsteder med helse som tema: Åpenhet og ærlighet

Med dette menes blant annet:

  • Åpenhet om hvem som står bak nettstedet
  • Åpenheten om hva hensikten og målsettingen med nettstedet er
  • Åpenhet om hvem som er målgruppe for nettstedet
  • Åpenhet om hvem som finansierer det 

  11.06.03 Les mer...
  Kvalitetskriterier fra EU for nettsteder med helse som tema

  Vi har tidligere brakt nyheten om at EU har vedtatt kvalitetskriterier for netthelsetilbud. Disse blir anbefalt brukt som grunnlag for utarbeidelse av veiledninger for brukere, frivillige retningslinjer for tilbydere, grunnlag for kvalitetsmerking, akkrediteringssystemer eller andre initiativer fra de enkelte land.


  21.05.03 Les mer...
  Litt nifs
  Skryt til norske e-helseløsninger

  "Norge er langt fremme når det gjelder digitale løsninger i helsesektoren." Dette sier Gard Titlestad, forskningsråd ved Norges faste delegasjon i EU.


  02.05.03 Les mer...
  Helsenettstedene må skjerpe seg

  Sosial-og helsedirektoratet har foretatt en gjennomgang av i alt 39 norske helsenettsteder. Det er mye bra, men ingen av nettstedene oppfyller alle EUs kvalitetskrav.
  Omtale av EUs kvalitetskrav finner du her
  Og her


  22.04.03 Les mer om Aftenpostens oppslag...
  Internett på blåresept?

  Nytt opplegg for kvalitetssikring av helseinformasjon på Internett ble omtalt i Dagbladet nylig:

  http://www.dagbladet.no/dinside/2003/04/09/366130.html#tips


  14.04.03
  Mange nettsteder er ikke tilgjengelige for funksjonshemmete

  I regi av Sosial-og helsedirektoratet er fem helserelaterte nettsteder vurdert med henblikk på tilgjengelighet for funksjonshemmete.


  07.04.03 Les mer...
  Prosjekt "Elektronisk timebestilling": Bestilling av sykehustime via nettet

  Pasienter i Nord-Norge som skal henvises til spesialisthelsetjenesten fra sin primærlege, kan nå få time med en gang. Legen har direkte kontakt med sykehusets timelister, og legen og pasienten kan sammen finne en time som passer. 


  26.03.03 Les mer
  Den teknologiske utvikling øker kløften mellom fattig og rik

  Dette er tittelen på en artikkel i siste nummer av Tidsskrift for den norske Lægeforening. Forfattere er John-Arne Skolbekken og Olaug S. Lian. De har blant annet pekt på at tiltakende etterspørsel etter ny medisinsk teknologi fører til vekst i helsetjenesten og at denne utviklingen er ikke bare positiv. 


  17.03.03 Les mer...
  Helseinformasjon og -rådgivning via digitalt TV,- en blandet suksess

  Det engelske helsedepartementet har gjennomført forsøk med å tilby helseinformasjon og -rådgivning via digitalt TV til innbyggere i London, Hull og Birmingham. I alt fire fjernsynskanaler var involvert i dette.


  04.03.03 Les mer:
  Det satses på elektronisk samhandling i helse-og sosialsektoren!

  Sosial-og helsedirektoratet har foretatt en foreløpig evaluering av "Si@"-planen som ble fremlagt på  konferansen: "Sagt@,- men hva så?" på Hamar i forrige uke. En av konklusjonene så langt er at utbygging av de regionale helsenettene går etter planen og at den videre målsetting er at de skal knyttes sammen i et nasjonalt helsenett i løpet av 2003.


  18.02.03 Les mer:
  Forside
  En rapport fra Consumers International:
  Troverdighet på nettet

  "Consumers International" er en global sammenslutning av mer enn 250 forbrukerorganisasjoner i 115 land. Fra april til juli 2002 foretok organisasjonen en undersøkelse av 460 ulike nettsteder, hvorav helse var en av tre hovedkategorier.


  30.01.03 Les mer
  Datatilsynets
  "Dårlig personvern i norsk helsevesen", sier Datatilsynet

  Datatilsynet har ansvaret for å påse at personvernet blir ivaretatt i tråd med det lovgiver har bestemt. I løpet av året 2002 har tilsyn vist at personvernet i helsesektoren ikke er godt nok. Dette er grunnen til at Datatilsynet har valgt ut helsevesenet som sitt viktigste satsingsområde i 2003.


  16.01.03 Les mer...
  EU Flagg
  Kvalitetskriterier for helserelaterte websider
  EUs kvalitetskriterier for helserelaterte websider er vedtatt. Nyheten ble lansert på MedNet konferansen i Amsterdam i desember. Representanter fra 60 offentlige og private Europeiske organisasjoner har samarbeidet om å utforme kriteriene som et ledd i arbeidet med eEurope 2002 handlingsplan. Kriteriene er konsentrert rundt 6 punkter:

  –Transparency/Honesty (tydelighet om formål og finansiering/ærlighet).
  –Authority (hvem står bak innholdet?/kildehenvisnig).
  –Privacy/data protection (konfidensialitet/datasikkerhet).
  –Updating of information (oppdatering av innholdet).
  –Accountability (ansvar for godt innhold).
  –Accessibility (tilgjengelighet).

  Du kan lese mer om EUs kriterier ved å følge linken under:
  07.01.03 http://www.hon.ch/HONcode/HON_CCE_en.htm
  God jul!
  Nå tar redaksjonen juleferie til over nyttår
  Vi ønsker alle våre brukere en god jul og et godt nytt år!

  I året som kommer skal vi i redaksjonen og ledelsen ved Nasjonalt senter for telemedisin diskutere en eventuell utbygging/utvidelse av dette nettstedet. Hvis du har ønsker eller konkrete forslag, send gjerne en e-post til vårt "forum" nederst på siden!

  18.12.02

  Sensitiv informasjon krever særlige sikkerhetstiltak
  Sikker e-post til legen? Det er forsøk på gang

  Ved Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø (som også står bak dette nettstedet) pågår nå et forsøk der lege ved legekontor og pasienter kan kommunisere via sikker e-post. Det at e-posten er vurdert som sikker, innebærer at det kan utveksles helseopplysninger. Helseopplysninger er definert som sensitive opplysninger. Det kreves derfor gode sikkerhetsløsninger.


  04.12.02 Les mer...
  Nett
  "Nettnemnda",- "hvem" er det?

  Nettnemnda er en uavhengig klageinstans som skal håndheve Etiske regler for Internett. Disse reglene er fastsatt av IKT-Norge og Internettforum. De tar sikte på å ivareta grunnleggende rettigheter for brukere og tjenesteytere på Internett. Oppgaven er særlig å balansere hensynet til ytringsfrihet mot hensynet til privatliv/personvern.


  22.11.02 Les mer...
  Seks av ti ønsker kreftinformasjon via e-post og mobil
  Over 60 prosent av kreftpasientene og deres pårørende foreslår e-post og mobiltelefon som mulige måter å kommunisere med sykehuset på, forutsatt at sikkerheten blir ivaretatt.
  06.11.02 Les mer...
  Internett
  Kan tilbud på Internett være til hjelp for deprimerte?
  En artikkel i den svenske legetidsskriftet (Läkartidningen Nr. 42 2002 Volym 99) av med. kand. Henrik Agrell ved Karolinska institutet og professor emeritus i psykiatri Jan Wålinder ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset konkluderer med at det kan se ut til at Internett kan ha en nyttig funksjon i forhold til mennesker med depresjoner.

  25.10.02 Les mer...
  Nye kommunikasjonsmidler kan bedre helsetilbudet til ungdom
  I et intervju med lege Ole Rikard Haavet i Tidsskrift for den norske lægeforening vises det til at mange ungdommer ikke oppsøker primærhelsetjenesten selv om de har behov for helsehjelp. Haavet mener nye kommunikasjonsmidler som SMS og e-post kan bidra til å senke terskelen for å ta kontakt med fastlegen.
  16.10.02 Les mer om helseundersøkelsen blant osloungdom
  Tidsskrift for den norske lægeforening om nettsider, kvalitetskontroll og tverrfaglig samarbeid

  Siste nummer av Tidsskrift for Den norske lægeforening behandler disse spørsmålene i tre ulike innlegg. Det henvises til British Journal of Cancer der det advares mot nettsteder med alternative kreftkurer, det stilles spørsmål ved om pasienter må kvalitetssikre sitt eget helsetilbud og kronikken omhandler produksjonen av en video til bruk for pårørende i psykiatrien.


  27.09.02 Les mer...
  Logo for helseforetakene
  Helseforetakene på nett
  De lokale helseforetakene i Norge har i større grad tatt i bruk Internett for å spre informasjon og for å markere seg utad. I artikkelen ”Helseforetakene hekta på internett” publisert av Computerworld 02.07.02 vises det til en undersøkelse gjort av Sosial- og helsedirektoratet som har kartlagt nettsidene til helseforetakene. Denne undersøkelsen konkluderer med at 35 av 47 lokale helseforetak er representert på Internett med egne sider og at de 5 regionale helseforetakene har omfattende nettsteder. Nesten alle nyopprettede helseforetak vil være representert på Internett i løpet av året. Undersøkelsen er en del av den statlige tiltaksplanen ”Si @” som fokuserer på elektronisk samhandling i helsevesenet.

  Les hele artikkelen hos Computerworld

  Si@ nettsted


  17.07.02
  En svensk historie
  En underlig historie fra Sverige
  I vårt arbeid med kvalitetssikring av netthelsetilbud, har vi blant annet fokusert på at datasikkerhet er viktig for at personopplysninger ikke skal havne på avveier. For å oppnå dette, må sikkerhetssystemene fungere, men det må også samspillet mellom mennesker og teknikk. God datasikkerhet forutsetter at "spillereglene" følges av de involverte.

  Dette eksempelet fra Sverige skulle være egnet til å illustrere dette.


  11.07.02 Les mer...
  Logo NPF
  Psykisk helse på nett
  Tidsskrift for Norsk Psykologiforening nr.6, 2002 har som tema Helse på Nett, med undertittel Internett og Psykologiske Tjenester. Dette er en samling artikler som belyser muligheter og bruken av IKT i psykisk helsetjeneste.
  03.07.02 Les mer...
  Alla kann vinn@!
  Alla kan vinn@! -e-relationer öppnar vården
  Dette er tittelen på en bok som nylig er utgitt av Landstingsforbundet i Sverige
  om nåværende og fremtidig bruk av IKT i helsevesenet.
  19.06.02 Les mer...
  send
  Artikkelen ble gjennomlest og lenker sjekket av redaktøren 24.07.2014
  Datasikkerhet

  Teoretisk kan det være noen som avlytter alle rom i huset ditt. Det vil ikke si at du skal være forsiktig med alt du sier.


  26.06.02 Les mer...
  fyller ut skjema
  Si din mening om helsE-vett.no!
  Brukerunderøkelse
  Delta i vår brukerundersøkelse og si din mening om helsE-vett.no. Vi søker stadig å forbedre tjenesten, og har som mål å gjøre nettstedet nyttig for flest mulig. I den forbindelse ønsker vi din tilbakemelding.

  Følg linken direkte til vårt spørreskjema.
  15.05.02
  Edderkoppnett
  God Web-kvalitet
  I sosial- og helsesektoren arbeides det videre med en veileder for tilbydere av nett-helsetjenester. Foreløpig finnes der andre muligheter for deg som vil kvalitetssikre tjenesten din. Statskonsult har revidert sine kvalitetskriterier, og opplyser at 2002-utgaven er blitt "strengere" enn den forrige.
  12.06.02 Les mer...
  startstreken
  Netthelse
  Det finnes mange helsetilbud på Internett, foreløpig er det privatdrevne anonyme tjenester som dominerer bildet. Brukere i Norge etterspør også muligheten for å kontakte sine faste behandlere via Internett. Her står vi foreløpig på startstreken.
  24.04.02 Les mer...
  Finner kreftpasientene det de søker på sykehusenes hjemmesider?
  Den norske kreftforening har bevilget sommerstipend til et prosjekt som tar utgangspunkt i tidligere studier ved Nasjonalt senter for telemedisin (NST) av sykehusenes hjemmesider og kreftpasienter og IKT. Alle norske sykehus sine hjemmesider vil bli gjennomgått for vurdering av kvalitet etter anbefalte nasjonale retningslinjer og etter hva kreftpasientene søker av informasjon.
  24.04.02 Les mer...
  datamaskin med helse-sider
  Forbrukerrapporten 4/2002
  "Vil du bli en smartere pasient?" spør Forbrukerrapporten 4/2002. De har
  helse som hovedtema, og gjengir blant annet en test av nettdoktorer gjennomført
  av lege Ørn Terje Foss.
  17.04.02 Les mer...
  Artikkel fra Tidsskrift for den norske lægeforening, 2002; 122: 948-9
  Legetjenester på Internett - Hva sier lov og rett
  Det finnes ikke egne lover for helsetjenester på Internett. Det regelverket som gjelder er det samme som gjelder for andre helsetjenester. Det er flere lover som er relevante, og man må forholde seg til flere forvaltningsorganer.
  10.04.02 Les mer...
  Artikkelen kan fortsatt inneholde aktuelt stoff. Lenker sjekket 24.07.2014.
  Å handle helse

  Denne artikkelen handler om kjøp og salg av helsetjenester og -produkter på Internett, og den er skrevet som en veiledning for deg som kjøper.
   


  08.11.01 Les mer...
  Innholdet er gjennomgått og lenker oppdatert av forfatteren 24.07.2014.
  Juridiske problemstillinger

  Denne artikkelen tar opp problemstillinger knyttet til helselovgivningen og personvernet.


  27.05.08 Les mer...
  Innholdet er gjennomgått og lenker er oppdatert av redaksjonen 24.07.2014
  E-handel og betaling

  Det følgende er noen enkle råd i forbindelse med betaling for varer og tjenester som er kjøpt på Internett.


  12.11.01 Les mer...
  Undersøkelse på diskusjonsfora for psykisk helse:
  Lettere å diskutere på nett
  Diskusjonsfora for psykisk helse er en viktig sosial arena for mange med personlige problemer. Dette viser en spørreundersøkelse gjennomført på fire norske diskusjonsfora for psykisk helse.
  26.03.02 Les mer...
  Hvem bruker Internett i helsesammenheng?
  Det er flere situasjoner der mennesker som er berørt av sykdom, eller interessert i helse, kan finne Internett nyttig. Undersøkelser i USA har vist at kronikere og pårørende til syke er spesielt store brukergrupper.
  20.03.02 Les mer...
  bilde av coveret i det siste nummeret av BMJ
  British medical journal med spesialnummer om netthelse
  Nye undersøkelser om helse på Internett
  "Trusting health information on the Internet" er tittelen på British medical journals (BMJ) siste temanummer, som kom ut 09.03. Det engelske tidsskriftet inneholder en rekke artikler, ledere og nyheter om helse på Internett.
  13.03.02 Les mer...
  IKT i helsevesenet
  Trenden i det norske samfunnet i dag går mot økt bruk av informasjons- og
  kommunikasjonsteknologi (IKT). E-post og SMS meldinger på mobiltelefonen blir
  brukt av stadig flere, både når de er på jakt etter informasjon og når de
  kommuniserer privat. 
  06.03.02 Les mer...
  Hvem kvalitetssikrer helsetilbud på Internett?
  Du må selv forsikre deg om at den informasjonen du finner på Internett er god informasjon.
  Det finnes ingen offentlig instans som kontrollerer Internett og skiller de gode tilbudene fra de dårlige.
  De ulike nettstedene har ulike rutiner for å sikre at deres sider holder god standard.
  27.02.02 Les mer...
  Aksjon mot ulovlig helsemarkedsføring på nettet
  Statens næringsmiddeltilsyn vil granske 30 norske helsenettsteder etter mistanke om ulovlig markedsføring av helseprodukter og helsetjenester. Nettstedene som skal granskes skal ha brukt ord, uttrykk og påstander som synes å være i strid med loven.
  13.02.02 Les mer...
  Legetjenester på Internett
  Kan legetjenester på nett bli noe mer enn informasjon og generell rådgivning?
  Spørsmålet er om autorisert helsepersonell, deriblant leger, kan gi behandlingstilbud (helsehjelp) over nettet til mottakere som defineres som pasienter, eller om de må begrense seg til generell rådgivning i helsespørsmål.
  06.02.02 Les mer...
  Hvordan takle Internett når man er psykisk syk?
  Kunnskap er makt sier man. Jeg sier det slik at kunnskap og innsikt er det første skritt på veien til å bli frisk. Jo mer kunnskap, jo større sjanse for et godt og til tider harmonisk og problemfritt liv.
  07.01.02 Les mer...
  grafikk
  Hvor kan jeg diskutere helsespørsmål på Internett?
  På Internett kan du kommunisere med andre både i diskusjonsfora og i såkalte chat-grupper.
  I chat-grupper snakker du direkte og samtidig med andre. I et diskusjonsforum skriver du innlegg som blir liggende over tid, slik at andre kan svare på dem når det passer dem.


  28.12.01 Les mer...
  God jul
  Hvordan kan jeg bruke Internett i helsesammenheng?
  For å få en diagnose på din konkrete helsetilstand må du oppsøke lege. Helsetilbud på Internett kan ikke erstatte de helsetilbudene vi får på sykehus, legekontorer og andre helseinstitusjoner. Helsetilbud på Internett representerer imidlertid et viktig supplement til helsevesenet forøvrig.

  17.12.01 Les mer...
  Lenke til artikkel om personvern skrevet av datatilsynet
  Befolkningen om personvern

  Artikkelen om befolkningens holdninger til personvern er publisert av, og ligger på sidene til, Datatilsynet .

  Artikkel: befolkningen om personvern

   


  03.12.01 Les mer...
  NSTs befolkningsundersøkelse fra 2001
  Økt bruk av Internett til helseformål
  Bruken av Internett til helseformål er steget med 12% fra i fjor.
  23.11.01 Les mer...
  www.helse-vett.no åpnet!
  Det er ingen grunn til å la være å bruke nettet til helseformål. Imidlertid kan det være lurt å stille kritiske spørsmål til det du finner av helsetilbud på Internett.


  08.11.01 Les mer...
  ARTIKLER
  Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

  Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

  Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.
  SØK PÅ HELSE-VETT.NO  Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS