FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Pasienters holdninger til deling av pasientinformasjon
skrevet av: Ellen K Christiansen 15.12.05
Forskere på New Zealand har nylig gjennomført en undersøkelse av pasienters holdninger til at helseopplysninger om dem spres til andre. Bakgrunnen er at elektroniske løsninger brukes til å formidle opplysninger til ulike interessenter. De har også undersøkt hvorvidt pasienter anser at de er godt informert om hva deres helseopplysninger brukes til. Artikkelen var under publisering i august 2005.
Resultatene av undersøkelsen var de samme som fremkom ved tilsvarende undersøkelser i England. De viser at holdningene til deling av informasjon påvirkes av ulike faktorer:

  • Hvem mottaker er
  • Om opplysningene er anonymisert
  • Hvor sensitiv informasjon som skal formidles
  • Ca. 1/3 av de som svarte ville gjerne bli spurt før informasjon om dem ble delt med andre
  • De spurte oppga også gjennomgående at de ble dårlig informert om hvordan informasjon om dem ble delt

En av hovedkonklusjonene var at pasientene ønsket begrensninger i adgangen til å spre helseopplysninger om dem, spesielt til andre formål enn i forbindelse med medisinsk behandling.

Artikkelen heter. "Patients' attitudes toward sharing their health information" og er skrevet av Richard Whiddett, Inga Hunter, Judith Engelbrecht og Jocelyn Handy og er under publisering i International Journal of Medical Informatics www.intl.elsevierhealth.com/journals/ijmi, og kan søkes opp derfra.


 

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS